Privacyverklaring

1.       Algemeen

ACDAL (Atletiekclub Dinsdagavondlopers vzw] hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACDAL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

 

Als ACDAL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam: ACDAL

Zetel: Lammekensstraat 37, 2390 Malle

Emailadres: privacy@acdal.be

1.1         Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ACDAL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor ledenadministratie (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ACDAL (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

1.2         Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail adressen,
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

1.3         Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Federaties (Vlaamse Atletiekliga of Sporta) bij wie leden of vrijwilligers worden aangesloten of verzekerd

1.4         Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5         Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6         Bewaartermijn

ACDAL  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ACDAL  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na afloop van het huidige sportseizoen.

1.7         Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens ACDAL van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8         Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9         website:

1.9.1        Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website en van personen die zich inschrijven voor de diensten of producten die wij leveren. Deze omvatten meer bepaald:

Wij verwerken uw naam, voornaam, en contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens, IP adres, enz.). Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt, maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van registratie op onze website of bij het inschrijven voor een event..

Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt (zoals geslacht, interesses, enz.).

Het meedelen van deze gegevens aan ons geldt als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en cookie policy.

Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies.

1.9.2        Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op de Website of tijdens het plaatsen van een bestelling), en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten of goederen te kunnen aanbieden als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).

1.9.3        Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

1.9.3.1         Algemene doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:

U de dienst of de producten te kunnen leveren zoals aangeboden via onze Website;

Vragen van onze gebruikers beantwoorden;

Informatie verstrekken, aanbiedingen en advertenties vertonen, en e-mails en nieuwsbrieven versturen die je kunnen interesseren (o.a. informatie m.b.t. nieuwe goederen of diensten of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van onze goederen of diensten);

Analytisch onderzoek te doen om onze Website te optimaliseren (op technisch en inhoudelijk vlak);

De technische administratie van de Website beheren;

Op basis van anonieme gegevens, statistieken op te maken of onderzoek uit te voeren m.b.t. het aantal bezoeken van de pagina’s van onze Website, het in kaart brengen van voorkeuren, interesses en surfgedrag (voor meer informatie i.v.m. anonieme data, zie hieronder i.v.m. cookies).

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en cookie policy (o.a. nieuwsbrieven, mailings en advertenties). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@tonc.be.

1.9.3.2         Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten.. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of te vrijwaren of om de veiligheid van de gebruikers van de Website of van de Website te vrijwaren.

1.9.3.3         Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Deze Privacy Policy blijft geldig tussen uzelf en ons tot een van de partijen de contractuele relatie schriftelijk opzegt (opzeg kan per email). De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot de opzeg van de contractuele relatie tussen uzelf en ons. Bij beëindiging van de contractuele relatie, zullen wij automatisch uw persoonsgegevens verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens eventueel na beëindiging gedurende een korte termijn toch te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen of uw gegevens zou willen overzetten naar een ander contract.

1.9.3.4         Recht van toegang, verbetering, en verzet

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door in te loggen op uw profiel op onze website, of door een mail te sturen aan info@tonc.be.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, eveneens door in te loggen op uw profiel of door een mail te sturen aan info@tonc.be. Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds  een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan info@tonc.be (eveneens met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden.

U bent steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

1.9.4        Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: info@tonc.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

1.9.5        Datalekken

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: info@tonc.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

1.9.6        Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van uw paswoord, toegangscode en andere inlog gegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Onze Website bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

1.9.7        Informatie i.v.m. cookies

Informatie over ons gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website te meten.

1.9.8        Toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan onze Website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze Website nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan de Website. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kan u uw browser zo instellen.

1.9.9        Uw browserinstellingen veranderen

U kan via uw webbrowser cookies uitschakelen of blokkeren.

Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet correct zullen verschijnen, of dat u (bepaalde delen van) onze Website niet correct zal kunnen bezoeken.

1.9.10    Welke cookies gebruiken wij op de Website?

Op onze Website kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; cookies die uw winkelmandje bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van de Website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties van aanbiedingen en voordelen te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, banners, andere advertenties, enz. (reclameprofilering); enz.

1.9.11    Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die wij op onze Website gebruiken:

Google Analytics is de analysetool van Google die uitbaters van websites helpt te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken te rapporteren over het gebruik van de website, zonder dat de identiteit van bezoekers aan Google gerapporteerd wordt. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de ‘__ga’-cookie. Voor meer informatie, zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

1.10    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.11    Wijziging privacyverklaring

ACDAL  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 1 mei 2018.